Kể từ nay,
người tham gia Hangouts sẽ có khả năng xóa bỏ các thành viên khác từ Hangout. Điều này chỉ khả dụng cho những người cùng tên miền với người tạo Hangouts
https://drive.google.com/file/d/0B6TaBxtNqZBMaEtsckF2YWpwaEU/view?usp=sharing